Opgroeien met Beleid

zondag 18 maart 2018
Opgroeien met beleid: Jeugdbeleid!


Opgroeien anno nu is steeds meer een zaak geworden van de omgeving van het kind of de jongere: onderwijs, hulpverlening, sociaal cultureel werk, poltie, artsen en natuurlijk het lokale bestuur. Jeugdbeleid is nu meer dan ooit nodig.


Zorg- en Adviesteams wijdverbreid
Negen van de tien scholen in het voortgezet onderwijs hebben een Zorg- en Adviesteam (ZAT), zo blijkt uit onderzoek van het NJi. Het ZAT is een structureel samenwerkingsverband met de jeugdgezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, leerplicht en veiligheid om ervoor te zorgen dat leerlingen tijdig passende hulp krijgen. Onderwijs, provincies en gemeenten vinden dat het ZAT goed functioneert, al zijn er nog wel een aantal verbeteringen mogelijk en noodzakelijk.

Nationale Jeugddebat
Gisteren vond in de Tweede Kamer het Nationale Jeugddebat plaats. Meer dan honderd jongeren tussen de 12 en 18 jaar gingen in debat met vier ministers: Rouvoer, Vogelaar, Donner en Cramer. De thema’s waren: De beeldvorming rond jongeren, tolerantie en samenleven, discriminatie op het werk en klimaatverandering. De jongeren pleitten onder meer voor een internetsite voor jongeren die iets willen organiseren of veranderen in hun omgeving. Steun aan jonge vrijwilligers en maatschappelijke stages zijn plannen van de minister. Klik hier en hier voor meer informatie.

Inhoud van het boek Opgroeien met beleid - Marga Burggraaff-Huiskes

Opgroeien met beleid gaat over jeugdbeleid vanuit het perspectief van de gemeenschap. Lokale voorzieningen, gemeenten, provincies en rijk ontwikkelen hun jeugdbeleid in samenwerking met belanghebbenden: jeugd, ouders, opvoedingsprofessionals en vrijwilligers. Maar in tijden van individualisering en recessie treedt de overheid terug en wordt de ‘zelfverantwoordelijke burger’ aangesproken. Civil society, community care en vermaatschappelijking van de zorg moeten individuele burgers in staat stellen om deze verantwoordelijkheid te dragen. Het overheidsbeleid volgt daarbij twee hoofdlijnen: decentralisatie en integraliteit.

Vanuit gemeenschapsperspectief, gebaseerd op de community psychology, worden in dit boek ontwikkelingen in het jeugdbeleid en nieuwe wetgeving onder de loep genomen. Gezinsbeleid wordt beschreven als een belangrijke aanvulling daarop. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe kansen, maar ook knelpunten met zich mee. Elk hoofdstuk begint daarom met een ‘goed voorbeeld’ uit de beroepspraktijk. Dit boek is geschreven voor beleidsmakers, professionals, vrijwilligers en studenten die vanuit verschillende achtergronden betrokken zijn bij het werken voor jeugd. Marga Burggraaff-Huiskes is ontwikkelingspsycholoog en was werkzaam bij stichting S.&O. Opvoedingsondersteuning en later bij K2 Brabants kenniscentrum jeugd. Vanaf april 2006 werkt zij op free-lance basis.

De totstandkoming van het boek werd gevolgd door een begeleidingscommissie. De meeste leden van de commissie schreven de ‘goede praktijken’ voor het boek. De volgende personen maakten deel uit van de commissie: Jo Hermanns (Coact en Universiteit van Amsterdam, Harrie Jonkman (NIZW), Carla Verheijen (gemeente Eindhoven), Elly Breedveld (Thebe, Thuiszorg), Kitty Louwers (Divers, ’s Hertogenbosch), Afra Groen (Collegio), Romy Karamat Ali (K2 Brabants kenniscentrum jeugd) en Dirk Willem Postma (SWP). Kristien Nys (Universiteit van Leuven en Oddfrid Skorpe (Universiteit van Trondheim, Noorwegen) tekenden voor een ‘goede praktijk’.


Opgroeien met beleid - Marga Burggraaff-Huiskes

Lees verder

 
Poll 67: Jeugdbeleid (inclusief jeugdzorg) dient op gemeenteniveau gemaakt en uitgevoerd te worden.
eens
oneens


Begroting jeugdbeleid
Op Prinjesdag werden de plannen en de begroting gepresenteerd, ook van het programmaministerie Jeugd en Gezin. De begroting bedraagt rond de zes miljoen euro. Veel aandacht gaat uit naar de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). De gemeenten krijgen de regie over de CJG’s en zorgen voor de afstemming met Bureaus Jeugdzorg. Klik hier voor meer informatie.

Bureau jeugdzorg betalen via CJG
Als alle geldstromen voor welzijn en gezondheid van de jeugd lopen via de op te richten Centra voor Jeugd en Gezin, bevordert dat de ketenzorg voor kinderen met gedragsproblemen. Dan ligt de nadruk van het beleid daar waar die moet liggen: in buurten en wijken. Deze suggestie deed Jan Prenen, portefeuillehouder Jeugd van de politie Rotterdam Rijnmond. Om dit te bewerkstelligen is geen nieuwe wet nodig. Provincies en gemeenten moeten slechts bereid zijn om de goedkeuring van begrotingen van de bureaus jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg op elkaar af te stemmen.

Jeugdzorg: Zo!
Op dinsdag 27 november 2007 organiseren het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de MOgroep voor de derde keer de manifestatie Jeugdzorg: Zo! Deze manifestatie biedt inspirerende lezingen, interessante workshops en een informatiemarkt en de uitreiking van de Nationale Jeugdzorg Prijzen. Klik hier voor meer informatie.

De groei van Centra voor Jeugd en Gezin
Op de website van het ministerie voor Jeugd en Gezin zijn de jongste ontwikkelingen te lezen over de Centra voor Jeugd en Gezin. Er is een onderzoek gedaan door het bureau DSP in opdracht van het ministerie. Eén van de aanbevelingen is een landelijk basismodel te formuleren. In bijna alle gemeenten staat een Centrum voor Jeugd en Gezin nog in de kinderschoenen, met uitzondering van de grote gemeenten.

Webdossier Centra voor Jeugd en Gezin
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een actueel webdossier samengesteld over de Centra voor Jeugd en Gezin. Er zijn ook voorbeelden te vinden van manieren van werken van Eindhoven, Rotterdam, Ansterdam, Almere, Delft en Almelo.

Links:

Wat komt er bij kijken?
Opgroeien met beleid is een voortdurend thema voor ouders, opvoeders en beleidmakers. Een pro-actieve houding is nodig om kinderen en jongeren te sturen naar volwaardig burgerschap.

Copyright © 2006 SWP Uitgeverij - Ontwerp © 2006 Comdev B.V. Amsterdam